Toewijzing rechten en voorwaarden Groep8musicals.nl
De inhoud van dit document is geldig vanaf aankoopdatum zoals vermeld op factuur. Op het moment dat u het product afneemt gaat u akkoord met de inhoud van dit document.

In aanmerking nemende dat:

 

Aanbieder/verkoper
* De aanbieder een volledig werkend product aanbiedt omschreven als: musical, film, toneel
* De aanbieder erop wijst dat deze dienst gezien het creatieve karakter aan wijzigingen/ uitvoeringsmodaliteiten onderhevig kan zijn, zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding ontstaat.

Afnemer
* De afnemer verklaart bij afname van dit product akkoord te gaan met de inhoud van dit document en op de hoogte is dat deze het product aanschaft bij externe verkopers die de producten aanbieden op groep8musicals.nl

* Alles in dit document geldt voor al het aanbod aangeboden op Groep8musicals.nl tenzij een externe verkoper afwijkende, extra of volledig eigen voorwaarden vermeld op de winkelpagina van de verkoper.

Rechten en plichten:
1. Opvoeringsrechten
– De afnemer mag de musical net zo vaak spelen met één en dezelfde groep in het jaar van afname.
– Deze rechten gelden voor het aantal leerling-groepen zoals aangegeven op de factuur gedurende één jaar. Ingaand op de aankoopdatum volgens factuur.
– Deze rechten dienen te worden verlengd bij het gebruik in een volgend schooljaar. Dit kan alleen door een contactpersoon van de oorspronkelijke instelling die de musical heeft aangeschaft.
– Bij het gebruik van deze musical voor meerdere groepen binnen dezelfde school, in hetzelfde jaar, dient men voor iedere groep opvoeringsrechten te betalen. Deze opvoeringsrechten zijn beschikbaar via www.groep8musicals.nl .
– Deze rechten zijn niet overdraagbaar aan een andere school. Bij gebruik van een andere school dient de musical opnieuw te worden aangeschaft. Bij het fuseren of bij het vervallen van een schoolnaam vervallen ook alle rechten van opvoering.
– De afnemer dient het product te hebben betaald alvorens een optreden uitgevoerd mag worden. Bij het uitblijven van betaling en er toch al opgetreden is/wordt zonder schriftelijke toestemming van Groep8musicals.nl kan er een boete worden opgelegd. Zie punt 4 van deze voorwaarden voor de hoogte van de boete.

 1. Reproductierechten
  -Dit document bepaalt dat u maximaal voor het opgegeven aantal leerlingen plus 6 aan exemplaren mag afdrukken van het tekstboek t.b.v. de musical.
  -Dit document bepaalt dat u maximaal voor het opgegeven aantal leerlingen plus 6 cd’s of geluidsdragers mag maken t.b.v. de musical.
  – Zelf gemaakte geluidsdragers mogen niet worden verkocht en mogen uitsluitend intern gebruikt worden.
  -Dit document bepaalt dat u de muziek en de geschreven en ingesproken tekst nergens in de huidige media mag plaatsen of elders openlijk mag publiceren anders dan het repeteren en opvoeren van de musical. Ook mag de muziek op geen andere manier gebruikt worden dan waar het voor bedoeld is van levering.
  – Zelf opgenomen videobeelden en geluidsfragmenten mogen openbaar worden gemaakt via huidige media. Men dient zelf zorg te dragen voor de rechten bij BUMA/STEMRA.
  – Beelden opgenomen door een bedrijf mogen niet als zodanig kenbaar worden gemaakt.
  – Wanneer de musical gebruikt wordt om er een film van te maken dan mag dat. U dient altijd de naam van de verkoper te vermelden in de beelden als ook in het onderschrift.
  -U mag de illustraties niet anders gebruiken dan het gebruik t.b.v. de musical.
  -De illustraties mogen wel geplaatst worden op de website of in andere media  t.b.v. aankondigingen voor de musical.
  -De downloadbestanden met de geleverde scripts etc. en bijproducten mogen niet gekopieerd worden naar een andere datadrager of computer/netwerk t.b.v. ander gebruik dan intern.
  -De cd-labels en hoes mag u zelf ontwerpen. De tekst genoemd op de daarvoor bestemde documenten dienen te worden overgenomen op het eigen ontwerp.
  -De eventueel meegeleverde lessen mogen vrij gebruikt worden binnen de school van afname.
  -De originele PDF-versie van de tekst of een PDF-versie van een eigen aangepaste versie van de tekst mag gebruikt worden op een e-reader of tablet t.b.v. het instuderen.
  -De ingesproken teksten mogen intern gebruikt worden op een mp3-speler t.b.v. het inoefenen van de musical.
  -Alle meegeleverde documenten mogen alleen worden afgedrukt voor intern gebruik t.b.v. de musical tenzij anders is aangegeven in dit document.
  -Het aangeschafte product of delen hiervan mogen op geen enkele wijze worden doorverkocht of worden uitgeleend aan een andere instelling of persoon.

-Bij het uitbesteden van het product als musical of film, moet u als school/instelling altijd het pakket zelf aanschaffen of op uw naam. Elke aanschaf geeft recht op 1 licentie, voor 1 jaar, voor 1 partij.

  1. Kosten bij het niet houden aan de voorwaarden
   -Bij het niet houden aan genoemde zaken in dit document kan er zonder waarschuwing een factuur worden verzonden aan de instelling of afnemer.
   -De hoogte van deze factuur wordt bepaald door Groep8musicals.nl en/of verkoper en zal minimaal twee keer de aanschafwaarde van het product bedragen en maximaal € 5000,-. Wegens het schenden van rechten.
   – Bij schending van deze voorwaarden door tweeden of derden wordt de instelling en contactpersoon verantwoordelijk gesteld en zullen de kosten verhaald worden bij de instelling en/of contactpersoon.
   – Bij schending van deze voorwaarden dienen alle verantwoordelijken van schending de schade te herstellen tot er aan de voorwaarden als omschreven kan worden voldaan.
   -De directie van Groep8musicals.nl en/of verkoper bepaalt bij het niet houden aan de genoemde zaken, aangegeven op dit document, of er contact wordt opgenomen met het justitiële gezag.

 

 1. Overig
  -De afnemer en de instelling zijn verantwoordelijk voor het naleven van de rechten en plichten genoemd in dit document.
  -De afnemer en instelling dienen de leerlingen en medewerkers te instrueren dat geen van de geleverde producten in de huidige media mogen komen.
  -Bij het zelfstandig verwijderen van documenten uit de download zal er geen restitutie plaatsvinden. U dient een nieuw product aan te schaffen voor de actuele prijs.
  – Alle download-producten zijn  gecontroleerd. Mochten deze onverhoopt niet werken dan dient u dit binnen 7 dagen te melden via info@groep8musicals.nl. Wanneer blijkt dat er een niet werkend of verkeerd werkend product is geleverd dan zal er in overleg een nieuw product worden aangeboden.
  -Eenmaal aangeschafte producten kunnen niet meer worden teruggenomen. In hoge uitzondering kan de directeur van Groep8musicals.nl en of verkoper anders doen besluiten.
  -Geen enkel document van de download mag worden doorgegeven/uitgeleend/verkocht etc. aan andere instellingen of personen zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Groep8musicals.nl en/of verkoper.

-Het gebruik van materialen zonder aanschaf en de juiste licentie valt onder diefstal. Hiervoor wordt aangifte gedaan.
-Op de website www.groep8musicals.nl staan alle actuele prijzen vermeld omtrent de aanschaf van de musical en eventueel de heropvoeringsrechten.
-Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.groep8musicals.nl. bekijk op de pagina van de verkoper of er andere of aanvullende voorwaarden zijn.

 1. Onduidelijkheden
  – Bij twijfel of onduidelijkheden over bovengenoemde zaken kunt u contact opnemen met Groep8musicals.nl en/of verkoper.

Afnemer is gehouden de verschuldigde bedragen binnen de gestelde termijnen zonder korting of verrekening te voldoen, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Indien afnemer in verzuim is, wordt –onverminderd de overige rechten van aanbieder- na een eerste herinnering de wettelijke rente ex art. 6:119a BW in rekening gebracht plus daarnaast administratiekosten van €50,- excl. btw.  Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die aanbieder moet maken voor de incasso van haar vorderingen, komen geheel voor rekening van afnemer.

Uw product neemt u af van de betreffende verkoper. Groep8musicals.nl is niet de eigenaar van de aangeboden producten.

Groep8musicals.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Bij geschillen omtrent het product dient u contact op te nemen met de verkoper.

Winkelwagen